Badanie psychologiczne na pozwolenie na broń mają za zadanie weryfikacje zaburzeń
funkcjonowania psychologicznego kandydata do noszenia lub posługiwania się bronią.

Badanie psychologiczne pozwolenie na broń przeznaczone są dla:

 • osób wykorzystujących: broń sportową, broń myśliwską, broń kolekcjonerską, broń
  pneumatyczną, broń służącą do obrony
 • osób nabywających i przechowujących materiały wybuchowe
 • osób zatrudnionych przy obrocie bronią, wytwarzaniu broni oraz materiałów wybuchowych
  albo technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • pracowników ochrony
 • kandydatów na licencję pracownika ochrony fizycznej
 • osób posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej
 • komorników
 • kuratorów
 • sędziów
 • prokuratorów
 • syndyków
 • straży leśnej
 • straży marszałkowskiej
 • straży miejskiej
 • straży gminnej
 • detektywów
 • inspektorów transportu drogowego

Badanie na pozwolenie na broń jest niezbędne w celu złożenia kompletu dokumentów
na policji, by uzyskać zgodę na jej posiadanie. Badanie psychologiczne polega w
szczególności na: rozmowie z psychologiem, wywiadzie oraz wykonaniu badania
psychologicznego.

Badanie psychologiczne trwa około 90 minut. Czas wykonania testów jest
orientacyjny i ściśle jest związany z tempem czytania i wypełniania testów przez badanego.
Informacja o wynikach badania jest podawana na bieżąco oraz w podsumowaniu badania.
Badanie psychologiczne na pozwolenie na broń jest wykonywane przez psychologa
posiadającego niezbędne uprawnienia. Niezbędnymi dokumentami do uzyskania pozwolenia
na broń jest orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie.

Badanie psychologiczne na pozwolenie na broń polega:

 1. Ocenie sprawności umysłowej i intelektu
 2. Ocenie osobowości oraz funkcjonowania w trudnych warunkach i sytuacjach nasilonego
  stresu
 3. Ocenie poziomu dojrzałości emocjonalnej, społecznej oraz funkcjonowania w tym obszarze

Badanie na pozwolenie na broń wykonywane jest dla celów:

 • ochrony osobistej
 • ochrony osób
 • ochrony mienia
 • sportowych
 • łowieckich
 • szkoleniowych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • rekonstrukcji historycznych