Oferujemy psychotesty i badania psychologiczne dla pracowników z zakresu medycyny
pracy.

Badania z zakresu medycyny pracy

Zapraszamy na badanie psychologiczne i psychotesty pracowników wykonujących
pracę na stanowiskach:

 • na wysokości powyżej 3 metrów
 • na wysokości poniżej 3 metrów
 • obsługa suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych
 • obsługa układnic magazynowych
 • obsługa podnośników i platform hydraulicznych
 • obsługa żurawi wieżowych i samojezdnych
 • operator samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych
 • obsługa urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi
 • operator pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i
  wielozadaniowych
 • obsługa urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych
  przy użyciu narzędzi ręcznych
 • pracownik drużyn trakcyjnych oraz maszynista
 • operator samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowca drezyn motorowych
 • nastawniczy, ustawiacz i manewrowy na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych
  oraz praca dyżurnego ruchu na kolei
 • kierowca: autobusu, pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne oraz pojazdu o
  dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusu i
  motorniczy tramwaju
 • pracownik przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych
 • pracownik obsługi linii napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć
 • pracownik obsługi urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu
 • pracownik obsługi instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących
  mieszaniny wybuchowe z powietrzem
 • pracownik przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie
  zakaźnych
 • pracownik przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów
  wybuchowych i samozapalnych
 • pracownik badawczy, doświadczalny i technologiczny, związany bezpośrednio z
  eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów
  neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych
 • pracownik mający kontakt z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy
  I i II
 • pracownik stosujący promieniowanie jonizujące do celów diagnostycznych i
  terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących
  ratowania życia ludzkiego
 • pracownik doświadczalny z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji
 • pracownik remontowo-konserwacyjny przy amunicji i jej konfekcjonowaniu
 • pracownik oczyszczający teren z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
 • maszynista maszyn wyciągowych, sygnalista szybowy, operator samojezdnych maszyn
  przodkowych, operator pojazdów poza przodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych,
  maszynista lokomotyw pod ziemią, rewident urządzeń wyciągowych w podziemnych
  zakładach górniczych
 • maszynista wiertniczy i operator maszyn podstawowych w odkrywkowych zakładach
  górniczych
 • pracownik przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie
 • pracownik przy technicznej obsłudze wodowania statków
 • pracownik na wysokości na masztach i wieżach antenowych
 • pracownik na wysokości na wiaduktach i mostach
 • pilot samolotu, śmigłowca, szybowca, balonu wolnego
 • zawodowy skoczek samochodowy
 • nawigator lotniczy i mechanik pokładowy w branży lotniczej
 • kontroler ruchu lotniczego
 • kaskader filmowy
 • treser dzikich zwierząt i akrobata cyrkowy

U nas wykonasz psychotesty i badania psychologiczne do pracy na stanowiskach:

 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora suwnic
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora układnic magazynowych
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora podnośników i platform hydraulicznych
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora żurawi wieżowych i samojezdnych
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora samojezdnych ciężkich maszyn
  budowlanych i maszyn drogowych
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora urządzeń mechanicznych, związanych z
  czynnościami wyburzeniowymi
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora pulpitów sterowniczych urządzeń
  technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora urządzeń walcowniczych przy
  wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika drużyn trakcyjnych oraz maszynisty
 • badanie psychologiczne i psychotesty operatora samojezdnych ciężkich maszyn torowych i
  kierowca drezyn motorowych
 • badanie psychologiczne i psychotesty nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i
  na zakładowych bocznicach kolejowych oraz praca dyżurnego ruchu na kolei
 • badanie psychologiczne i psychotesty kierowcy autobusu, pojazdu przewożącego materiały
  niebezpieczne oraz pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości
  powyżej 12 m, trolejbusu i motorniczego tramwaju
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika montażu i remontu sieci trakcyjnych
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika obsługi linii napowietrznych niskich,
  średnich i wysokich napięć
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika obsługi urządzeń ciśnieniowych
  podlegających pełnemu dozorowi technicznemu
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika obsługi instalacji chemicznych do
  produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika materiałów łatwopalnych, środkach
  toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika wytwarzania, transportu, wydawania i
  stosowania materiałów wybuchowych i samozapalnych
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika badawczo, doświadczalno i
  technologicznego, związanego bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów
  jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł
  promieniotwórczych
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika mającego kontakt z otwartymi źródłami
  promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika stosującego promieniowanie jonizujące
  do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem
  przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika doświadczalnego z nowymi rodzajami
  uzbrojenia i amunicji
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika remontowo-konserwacyjnego przy
  amunicji i jej konfekcjonowaniu
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika oczyszczającego teren z przedmiotów
  wybuchowych i niebezpiecznych
 • badanie psychologiczne i psychotesty maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty
  szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów poza
  przodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią,
  rewidenta urządzeń wyciągowych w podziemnych zakładach górniczych
 • badanie psychologiczne i psychotesty maszynisty wiertniczego i operatora maszyn
  podstawowych, w odkrywkowych zakładach górniczych
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika obsługi znaków nawigacyjnych na wodzie
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika technicznej obsługi wodowania statków
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika pracującego na wysokości na masztach i
  wieżach antenowych
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracownika pracującego na wysokości na wiaduktach
  i mostach
 • badanie psychologiczne i psychotesty pilota samolotu, śmigłowca, szybowca, balonu
  wolnego
 • badanie psychologiczne i psychotesty zawodowego skoczka samochodowego
 • badanie psychologiczne i psychotesty nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w
  branży lotniczej
 • badanie psychologiczne i psychotesty kontrolera ruchu lotniczego
 • badanie psychologiczne i psychotesty kaskadera filmowego
 • badanie psychologiczne i psychotesty tresera dzikich zwierząt i akrobaty cyrkowego
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracowników wykonujących pracę na wysokości
  powyżej 3 metrów
 • badanie psychologiczne i psychotesty pracowników wykonujących pracę na wysokości
  poniżej 3 metrów

Badanie psychologiczne do pracy na wysokości dzieli się na 3 etapy:

 1. Badanie na aparaturach psychotechnicznych – oceniana jest koordynacja wzrokowo
  ruchowej oraz czas reakcji na bodźce.
 2. Wywiad psychologiczny czyli rozmowa z psychologiem – oceniana jest dojrzałość
  społeczna i funkcjonowanie społeczne.
 3. Badanie z wykorzystaniem testów psychologicznych – oceniana jest sprawność
  intelektualna, procesy poznawcze, poziom lęku.