Badanie psychotechniczne sędziego polega na ocenie i wykluczeniu przeciwwskazań
psychologicznych od objęcia urzędu / stanowiska sędziego. Badanie psychologiczne kończy
się oceną i otrzymaniem orzeczenia.

Badanie sędziów


Badanie psychologiczne sędziów dotyczy:

  1. Zbadania poziomu intelektu
  2. Zbadania poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej
  3. Zbadania cech osobowości oraz radzenia w sytuacjach stresujących

    .

Badanie psychologiczne o sprawowanie urzędu sędziego obejmuje wywiad bezpośredni z psychologiem oraz przeprowadzenie badania w postaci psychotestów do rozwiązania.
Psycholog na ich podstawie opisuje cechy osobowości badanego w płaszczyźnie umiejętności
poznawczych i społecznych. Szczególny nacisk podczas badania kładzie się na zdolność do
samodzielnej oceny sytuacji, podejmowania decyzji oraz odporności na pracę w warunkach
stresowych. Psycholog po przeprowadzonym badaniu wydaje orzeczenie dotyczące
sprawności psychologicznej do sprawowania urzędu sędziego.